OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
Základní údaje


Dodavatel

BELTER Cosmetic ČR

RNDr. Alena Tesařová

Vychodilova 12c, 616 00 Brno

IČ: 633 78 108   DIČ: CZ455329480

Mobil: +420 723 241 044

info@belter.cz

www.belter.cz


(dále jen "dodavatel")

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují smluvní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem při sjednávaní kupních smluv k zboží nabízenému k prodeji dodavatelem prostřednictvím webu www.belter.cz. Zákazník zároveň s odesláním objednávky zboží potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a jejich obsah mu je znám.

II.
Objednávka zboží
 

Seznam zboží na stránkách www.belter.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle prostřednictvím webové aplikace objednávacího formuláře na webových stránkách www.belter.cz. Takto odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Objednávka dále slouží k rezervaci označeného zboží.

Zboží je nabízenou k prodeji za cenu aktuálně zveřejněnou v katalogu zboží na webových stránkách www.belter.cz v oddíle e-shop.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Kupní smlouva na dodání zboží se uzavírá v českém jazyce.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku přijmout. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy, tedy po potvrzení objednávky, je možné výlučně do okamžiku předání objednávky k přepravě dopravci za účelem doručení zákazníkovi. Zákazník se zároveň zavazuje, že pro takový případ zrušení objednávky, uhradí dodavateli náklady na rezervaci zboží, balné a administrativní zpracování ve výši 30% z konečné ceny provedené objednávky. Tyto náklady jsou splatné do tří pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení o zrušení objednávky dodavateli.

 

III.
Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi doručeno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či emailem potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na dodací adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.


Způsob uhrazení kupní ceny zboží

  • Hotově při převzetí (dobírkou): v místě předání objednávky prostřednictvím smluvní zásilkové služby; pro tento případ platby dodavatel nepožaduje uhrazení zálohy před odesláním zboží na dodací adresu udanou zákazníkem;
  • Převodem na bankovní účet dodavatele č.ú.: 2600204807/2010 vedený u  FIO banky: hrazeno předem před odesláním objednávky na adresu zákazníka;
  • Na základě předložené faktury dle uvedených platebních údajů: hrazeno předem před odesláním objednávky na adresu zákazníka.


Převzetí zboží
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Volbu musí zákazník oznámit dodavateli nejpozději s učiněním reklamace doručené zásilky.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. Komunikační adresou dodavatele je emailová adresa: info@belter.cz. Komunikační adresou zákazníka je emailová adresa stanovena zákazníkem při odeslání objednávky prostřednictvím webové služby www.belter.cz.

 

IV.
Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Všechny reklamace, kde se závada zboží projeví do 30 dnů od jeho převzetí, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na vady způsobené dodatečným mechanickým poškozením.


Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu zveřejněném v elektronickém katalogu zboží. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Postup reklamace
Reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě na webových stránkách www.betler.cz, lze elektronickou poštou na komunikační adrese dodavatele: info@belter.cz. Reklamace musí obsahovat zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa, kam zaslat reklamované zboží.

Je potřebné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.


Vyřízení reklamace
Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

V.
Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení 
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník v pozici spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má dále v souladu s ustanovením § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat dodavatele RNDr. Alenu Tesařovou, místem podnikání Vychodilova 12c, 616 00 Brno, IČ: 633 78 108, na komunikační emailové adrese: info@belter.cz nebo písemně na adrese místa podnikání. Zákazník - spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Vzorový formulář je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Je potřebné, aby se spotřebitel při odstoupení od smlouvy řídil instrukcemi uvedenými v oddíle Postup při odstoupení od smlouvy tohoto článku.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Spotřebitel musí zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo je předat na adrese DR. BELTER Cosmetic ČR, RNDr. Alenu Tesařovou, místem podnikání Vychodilova 12c, 616 00 Brno. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku vadného balení v rozporu s instrukcí dodavatele dle čl. 4 těchto obchodních podmínek.

Dodavatel nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě a to až do 30 dnů od jeho převzetí. Zboží však musí být vráceno v originálním obalu a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží.

Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).


Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu vyřízení jeho objednávky.


Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronickou poštou na emailovou adresu info@belter.cz, nebo písemně na adresu provozovny dodavatele.

Při odstoupení je potřebné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu. Vrácení kupní ceny zákazníkovi v pozici spotřebitele se řídí zákonnými lhůtami, jak je uvedeno shora.

 

VI.
Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na  info@belter.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli písemně na adresu provozovny.

 

VII.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.belter.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 


 

Příloha č. 1.


Formulář pro odstoupení od smlouvy

 


RNDr. Alena Tesařová


Vychodilova 12c, 616 00 Brno


IČ: 633 78 108   DIČ: CZ455329480


Mobil: +420 723 241 044


Email: info@belter.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, číslo objednávky:


Datum objednání:


Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:


Adresa spotřebitele:


Číslo účtu pro vrácení platby:


 
Místo a datum:                  
                  
Podpis spotřebitele: